Disclaimer

Algemeen

Op het gebruik van deze website (www.taaleigen-nt2.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben
genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Taaleigen nt2 (KvK 55.077.323 ) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie
aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
staat Taaleigen nt2 niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Taaleigen nt2 behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te
passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Taaleigen nt2 aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, of de website en
evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

Taaleigen nt2 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Taaleigen nt2 zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Taaleigen nt2
daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.