ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN TRAININGSOPDRACHTEN DOOR TAALEIGEN

pdf Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training tussen Taaleigen en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Opdrachtaanvaarding

Taaleigen aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. Taaleigen dient door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgevers als Taaleigen kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. Taaleigen dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

3. Totstandkoming van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Taaleigen op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en Taaleigen kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan.

4. Uitvoeringscondities

In de wilsovereenstemming over de uitvoeringscondities kunnen afspraken worden gemaakt over:

 • de bepaling van de doelgroep
 • de bepaling van de leerbehoefte
 • het te hanteren opleidingsonderwerp
 • de werkmethoden
 • de te gebruiken materialen
 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen
 • de rol van de docent
 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding
 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt
 • de eventuele nabespreking
 • de kostenraming en kosten trainingsmateriaal
 • reiskosten van de opleider
 • de betalings- en annuleringsregelingen
 • bepalingen omtrent overmachtsituaties
 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright
 • de gewenste nazorg.

De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en Taaleigen in overleg geregeld worden.

7. Wijzigingen van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Taaleigen tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)

Taaleigen heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Taaleigen recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

9. Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Taaleigen geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

10. Voortgangsrapportage

Taaleigen zal de opdrachtgever, bij behoefte, op de hoogte houden van de voortgang van haar werk. Daarbij verschaft Taaleigen desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast.

11. Documentatie van de opdracht

Taaleigen houdt op zelfgekozen wijze documentatie van de uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Taaleigen zorgt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

12. Vertrouwelijkheid

Taaleigen zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

13 Resultaat van de opdracht

Taaleigen zal naar beste vermogen trachten het aan de opdrachtgever vermelde resultaat te bereiken.

14. Betalingsvoorwaarden
Taaleigen zal een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Taaleigen factureert de totale overeengekomen prijs bij aanvang van de opleiding, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht de overeengekomen prijs te betalen uiterlijk 14 dagen na facturering. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, behoudt Taaleigen zich het recht toe deelname van de opdrachtgever ofwel de door

de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

15. Intellectueel eigendom

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Taaleigen, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Taaleigen. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.